Een veilige omgeving voor zowel jeugd- als vrijwilligers en een prettig samenwerkingsklimaat vinden we bij Scouting Sint Martinus erg belangrijk. Om hier samen aan te werken, hebben we met elkaar een aantal afspraken gemaakt. Deze zijn ook neergelegd in onze gedragscode, die alle stafleden moeten ondertekenen.

Alle nieuwe stafleden en bestuursleden worden door de groepsraad, onze algemene ledenvergadering, aangesteld.

We volgen de regels van Scouting Nederland wat betreft de Verklaring Omtrent Gedrag. Alle volwassen vrijwilligers en leden van Scouting Sint Martinus moeten een VOG hebben.

Vertrouwenspersonen

Scouting Sint Martinus heeft een vertrouwenspersoon (te bereiken via: vertrouwenspersoon@scoutingsintmartinus.nl ). De vertrouwenspersoon is beschikbaar voor een gesprek en advies als het moeilijk of onwenselijk is om deze vragen direct met de betrokkene(n) te bespreken. Dit kan gaan om zaken rondom: pesten, alcohol, drugs, geweld of ongewenste intimiteiten. Maar het kan ook over andere zaken gaan, die betrekking hebben op het deelnemen aan scouting. Bijvoorbeeld financiële problemen, waardoor een lid niet deel kan nemen aan een kamp. Zoals de naam ‘vertrouwenspersoon’ al zegt, wordt alles wat met de vertrouwenspersoon wordt besproken, vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat niemand hoeft te weten wat er met de vertrouwenspersoon is besproken of dát er met de vertrouwenspersoon contact is gezocht. Andere mensen (bestuur, ouders, betrokkenen) worden alleen ingelicht als dat samen is afgesproken. Alleen als er sprake is van strafbare feiten dan zal er, in overleg, contact gezocht moeten worden met het bestuur en het bevoegd gezag. De vertrouwenspersoon zal samen met de melder proberen te zoeken naar een oplossing. Dat kan bijvoorbeeld een gesprek met de leiding of met het bestuur zijn.

Landelijk Opvangteam

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden je graag te hulp. Ook kun je altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties.
Op de pagina van Scouting Nederland is meer informatie te vinden over het Landelijk Opvangteam.